THÔNG BÁO Triệu tập học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin  cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc Đề án 1956 - Năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc Đề án 1956 - Năm 2019


Báo cáo việc mở lớp BD/CNTT cho CB, CC cấp xã theo Đề án 1956.

Triệu tập học viên tham gia Lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc Đề án 1956 - Năm 2019