Chức năng và nhiệm vụ:


1. Chức năng

Tham mưu giúp hiệu trưởng quản lý, điều hành các hoạt động thuộc lĩnh vực tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và cải cách tổ chức bộ máy của Trường; giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng, củng cố và ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường bao gồm thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng các quy định về lề lối làm việc và quan hệ công tác, các định mức, chỉ tiêu biên chế và hướng dẫn các đơn vị trong Trường thực hiện;

b) Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án liên quan đến vị trí việc làm, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của đơn vị; đề xuất hiệu trưởng xem xét, quyết định các vấn đề về công tác tuyển dụng, sử dụng, điều động và thuyên chuyển công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, LĐ) ở từng giai đoạn và thời điểm công tác; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CC, VC, LĐ trong Trường; tham mưu thực hiện việc quản lý CC, VC, LĐ theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu giúp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại CC, VC, LĐ định kỳ hàng năm theo quy định của: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Lao động và các quy định của cấp có thẩm quyền; tham mưu đánh giá, xếp loại nhà giáo định kỳ theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Tham mưu giúp hiệu trưởng triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện các chế độ, chính sách đối với CC, VC, LĐ về tiền lương, các loại phụ cấp, bảo hiểm xã hội; nâng bậc lương và chuyển ngạch lương trong phạm vi thẩm quyền được phân công, phân cấp;

đ) Tham mưu giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CC, VC, LĐ của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị - pháp luật - chuyên môn và các buổi báo cáo chính trị, thời sự cho CC, VC, LĐ hàng năm; giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật Nhà nước;

e) Phối hợp với Phòng Công tác HSSV tham mưu giúp hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trường;

g) Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CC, VC, LĐ về lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn - nghiệp vụ, lý luận chính trị và các năng lực công tác khác; đảm nhiệm việc thống kê, báo cáo tình hình CC, VC, LĐ của Trường; tham mưu hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ, thủ tục có liên quan đến công tác tổ chức nhà nước cho CC, VC, LĐ của Trường, bao gồm: Giấy xác nhận đang làm việc tại Trường, xác nhận ly lịch, quá trình công tác, giấy nghỉ phép;

h) Quản lý và sử dụng VC, LĐ và tài sản, trang thiết bị của Phòng theo sự phân công, phân cấp của hiệu trưởng;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

LIÊN KẾT

THƯ VIỆN ẢNH