Về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý (lần 2)

Về việc bán tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý (lần 2)