Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, mô-đun, năm học 2019-2020 an toàn, nghiêm túc và có chất lượng