TIN HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020


Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 06/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, ngày 20/01/2020, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường CĐCĐ Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Hội nghị nhằm phổ biến đến toàn thể đảng viên, quần chúng các nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2020, tập trung 02 phần:

Phần I. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phần II. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã triển khai đến toàn thể đơn vị Kế hoạch 864-KH/ĐU, ngày 10/01/2020 của Đảng ủy Trường về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với “tự giác thực hiện, gương mẫu thực hiện” và triển khai Chuyên đề năm 2020, với 06 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai thực hiện trong năm 2020.

Hội nghị đã kết hợp hướng dẫn sinh hoạt Chuyên đề năm 2020 tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ trong năm 2020, nhằm làm cho việc “học tập” và “làm theo” trong Đảng bộ Trường trở thành tự giác, thường xuyên và có chiều sâu hơn; giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từ đó, liên hệ với tổ chức, đơn vị, bản thân để xác định và đề ra giải pháp khắc phục tốt những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, rèn luyện bản thân ngày càng chuẩn mực hơn về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để cùng tham gia xây dựng Đảng bộ và nhà trường tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2020./.

 

THƯ VIỆN ẢNH