Gia hạn thời gian thu học phí đối với HSSV năm I, năm II, năm III học kỳ 2 năm học 2019 - 2020