Tuyển sinh mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV chính và ngạch CV.