Tuyển sinh khóa học “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu”