SINH HOẠT CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT – CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 2020 – 2021


Thực hiện các văn bản các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp Bình Thuận về tổ chức sinh hoạt chính trị, pháp luật và chuyên môn – nghiệp vụ đầu năm học cho đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên; sáng ngày 19/8/2020, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp tổ chức Hội nghị Chính trị - Pháp luật và Chuyên môn đầu năm học 2020 –2021 theo kế hoạch số 1224/KH-CĐCĐ, với sự tham gia của toàn thể viên chức, người lao động của Trường.

Hội nghị đã triển khai các nội dung của Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch CoVid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước; Chỉ thị số 49- CT/TU ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch CoVid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng với những nội dung cơ bản, cốt lõi trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường, báo cáo viên, cũng đã phổ biến một số nội dung cơ bản trong Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Dự bị động viên 2019, Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong bối cảnh đại dịch CoVid-19 đang bùng phát trên toàn thế giới với nhiều ảnh hưởng sâu sắc về mặt kinh tế - xã hội, thay mặt tập thể lãnh đạo Trường, PHT/PT Nguyễn Quang Tân đã nêu lên một số vấn đề quan trọng cần tập trung giải quyết trong năm học 2020 – 2021, bao gồm ổn định tư tưởng đội ngũ, đẩy mạnh công tác tuyển sinh, triển khai dạy học trực tuyến và triển khai một số kế hoạch, giải pháp mà Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã đề ra, đồng thời kêu gọi tất cả viên chức, người lao động của Trường nâng cao nhận thức về thái độ, trách nhiệm của bản thân để cùng tập thể Nhà trường phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học mới./.

                                                                      Tin: Phòng Tổ chức