Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp giáo dục và quản lý hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên và CBQL giáo dục