Ban Giám Hiệu


Nguyễn Quang Tân

- Th.s Quản lý Hành chính công

- Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

Phạm Thị Minh Hạnh

- Tiến sĩ Giáo dục học

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo chính quy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Trương Văn Chính

- Th.s Toán học

- Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Quản lý và hỗ trợ HSSV