Danh sách địa chỉ mail công vụ

Danh sách địa chỉ mail công vụ


STT

Tài khoản email

Đơn vị

1

 phonghanhchinh@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng Hành Chính

2

 phongtaivu@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng Tài Vụ Phòng

3

 phongthanhtra@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng Thanh Tra

4

 phongtochuc@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng Tổ Chức

5

 phongdaotao@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng Đào tạo 

6

 phongctcthssv@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng CTCT HSSV

7

 phongnckh@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Phòng NCKH&HTQT

8

 khoadulich@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Khoa Du lịch văn hóa

9

 khoaktkt@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Khoa KT - KT- CN

10

 khoamacle@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Khoa Mac-Lê

11

 khoangoaingu@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Khoa Ngoại Ngữ

12

 khoasupham@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Khoa Sư Phạm

13

 banqlktx@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Ban QLKTX

14

 trungtamdaotaodulich@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Trung tâm đào tạo du lịch

15

 trungtamgdtx@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Trung tâm GDTX

16

 trungtamkhaothi@tcdcd.binhthuan.gov.vn

  Trung Tâm KT&DBCL

17

 trungtamthuvien@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Trung Tâm TT TVTB

18

 trungtamtinhoc@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Trung tâm tin học

19

 trungtamtuvan@tcdcd.binhthuan.gov.vn

 Trung Tâm TV DT NNL

LIÊN KẾT

THƯ VIỆN ẢNH