HÀNH TRÌNH THỰC TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG – NĂM 2021


Thực hiện mục tiêu đào tạo: Gắn liền nhà trường với xã hội, kiến thức lý luận với kiến thức thực tế; nhằm giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu thêm về ngành học, ngày 16/4/2021, Khoa Du lịch - Văn hóa Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức cho sinh viên ngành Quản trị văn phòng chuyến “học tập nghiệp vụ thực tế”  tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Với lịch trình tuy ngắn ngủi 03 ngày 02 đêm nhưng sinh viên đã được thâm nhập và hiểu rõ thêm về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước thời phong kiến, lịch sử hình thành và phát triển của Dinh Bảo Đại.

 

Sinh viên còn được tham quan Biệt thự Trần Lệ Xuân là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV ngày nay. Tiếp cận công việc tại Trung tâm, các em được giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm; tìm hiểu cách thu thập, bổ sung và lưu trữ, chỉnh lý tài liệu. Hiểu rõ giá trị những tài liệu được lưu trữ tại đây cũng đã giúp các em nhận thức rõ ràng hơn công tác văn phòng, văn thư thuộc chuyên ngành mà bản thân đang tham gia học tập./.

                                                                                                                                        Tin: Khoa Du lịch – Văn hóa