THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC ĐỐI VỚI HSSV NĂM I, NĂM II, NĂM III HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021 - 2022


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.