BTU

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

I. VỊ TRÍ

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.

Cơ sở 2: 38 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

II. CHỨC NĂNG

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật là khoa chuyên môn, là đơn vị trực thuộc trường có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đặc thù của từng ngành, nghề với phương pháp giảng dạy phù hợp chuyên ngành; tổ chức quản lý, giảng dạy, đánh giá HSSV trong khoa về các mặt học tập, rèn luyện, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp trong suốt quá trình đào tạo và bồi dưỡng ở nhà trường.

III. NHIỆM VỤ

a)  Quản  lý  giảng  viên,  viên  chức, người  lao động  và người học thuộc khoa theo phân công của hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập,  thực tập cho  học sinh, sinh viên (HSSV)  và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình,  kế  hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động -  Thương binh và  Xã hội, bao gồm:

-  Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của khoa, bộ môn, hoặc do hiệu trưởng giao.

-  Tổ chức biên soạn chương trình môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô -đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài  liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

-  Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-  Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở   sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa, bộ môn;

d)  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ  nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho  đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo  đảm  chất lượng đào  tạo; thực  hiện  các hoạt động thực  nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính  trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên,  viên chức quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

e)  Tổ chức đánh giá giảng viên,  viên chức  quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

g) Tổ chức, phối hợp tổ chức tự đánh giá và thực hiện các hoạt động cải tiến để nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo.

h)  Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của  hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.