BTU

Khoa Sư phạm

I. VỊ TRÍ

Khoa Sư phạm là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập

II. CHỨC NĂNG

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

III. NHIỆM VỤ

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non bậc cao đẳng hệ chính quy.

- Dạy một số môn khoa học cơ bản cho các chuyên ngành đào tạo trong Trường.

- Nghiên cứu khoa học ứng dụng (khoa học giáo dục) phục vụ cho công tác dạy học, quản lý của Khoa, của Trường và giáo dục phổ thông trong tỉnh.