BTU

Phòng Công tác HSSV

​I. VỊ TRÍ

Phòng Công tác Học sinh, sinh viên là phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc chủ yếu của Trường về quản lý và hỗ trợ học sinh – sinh viên.

+ Cơ sở I: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên – 0A03, khu làm việc Ký túc xá – 0252.3835242;

+ Cơ sở II: Phòng Công tác Học sinh, sinh viên, 0252.754010.

II. CHỨC NĂNG

a) Giúp hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho HSSV của Trường;

b) Quản lý HSSV nội trú, ngoại trú (kể cả học viên các lớp ngoài chính quy do Trường đào tạo); theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (kể cả học viên các lớp ngoài chính quy do Trường đào tạo) theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Đề xuất phân công và phối hợp với các khoa giúp hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập đối với các lớp hệ chính quy và ngoài chính quy do Trường đào tạo;

d) Tổ chức thực hiện các dịch vụ hỗ trợ HSSV trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường.

đ) Tham mưu giúp hiệu trưởng chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức quản lý và khai thác dịch vụ nội trú cho HSSV của Trường và dịch vụ lưu trú cho khách, tại khu ký túc xá (KTX) của Trường, theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.

III. NHIỆM VỤ

a) Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho HSSV;

- Tham mưu tổ chức và quản lý các đợt báo cáo chính trị, thời sự, tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, đầu khóa học đối với HSSV;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức và Phòng Hành chính giúp hiệu trưởng xây dựng, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và kế hoạch xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm an toàn, thân thiện, lành mạnh hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các khoa và đơn vị, tổ chức có liên quan giúp hiệu trưởng huy động HSSV tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đoàn thể trong và ngoài Trường.

b) Công tác văn hoá, thể dục thể thao, tổ chức sự kiện

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Trường và các đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác của Trường;

- Phối hợp tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao với các trường bạn và địa phương;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường tổ chức các sự kiện (trừ các sự kiện liên quan đến công tác tuyển sinh), hoạt động lễ hội, kỷ niệm, mit - tinh cho VC, NLĐ và HSSV.

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn – Truyền thông và các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trường.

c) Công tác quản lý và hỗ trợ HSSV, học viên

- Tổ chức tiếp đón HSSV trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV, học viên theo phân công, phân cấp của Hiệu trưởng;

- Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại kết quả rèn luyện HSSV, học viên định kỳ theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo; giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV, học viên;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản phục vụ công tác quản lý, hỗ trợ HSSV, học viên;

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách, các loại học bổng cho HSSV, kể cả HSSV nội trú;

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của các đội HSSV tự quản;

- Phối hợp Trung tâm Tư vấn – Truyền thông tổ chức hoạt động tư vấn về sức khỏe, tâm lý, học tập và định hướng nghề nghiệp cho HSSV trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường;

- Thường xuyên giữ mối liên hệ và lập cơ sở dữ liệu HSSV đã tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường tổ chức khảo sát đối với HSSV đã tốt nghiệp về làm việc tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

d) Công tác quản lý, khai thác dịch vụ nội trú, lưu trú - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện dịch vụ nội trú cho HSSV và dịch vụ lưu trú cho khách trọ tại KTX

- Đăng ký tạm trú tập thể của HSSV nội trú và khách trọ; quyết định danh sách HSSV được ký hợp đồng nội trú và cấp thẻ ra vào khu KTX cho HSSV nội trú; ký và thực hiện, hoặc đình chỉ hợp đồng nội trú đối với HSSV, kể cả hợp đồng cho thuê phòng trọ với khách lưu trú trong khu KTX; phối hợp với công an sở tại để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn tại KTX, bảo vệ tính mạng và tài sản của HSSV nội trú và khách trọ;

- Tổ chức xây dựng khu KTX sạch, an toàn, văn minh; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và tổ chức phòng, chống dịch bệnh trong KTX;

- Phối hợp với Phòng Tài vụ nghiên cứu, đề xuất, trình hiệu trưởng xét duyệt: Kế hoạch thu, chi nguồn kinh phí phục vụ công tác nội trú của HSSV và hoạt động dịch vụ lưu trú đối với khách trọ; mức phí nội trú, lưu trú; kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tu bổ nhà ở, nhà ăn, các công trình hạ tầng và công trình phục vụ sinh hoạt tại khu KTX; biện pháp bảo đảm điều kiện hoạt động của khu KTX; kế hoạch và biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình tại khu KTX; báo cáo quyết toán định kì về tài chính liên quan đến KTX;

đ) Quản lý và sử dụng VC, LĐ và tài sản, trang thiết bị của Phòng, theo phân công, phân cấp của hiệu trưởng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng giao.

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ