BTU

Phòng Tài vụ

I. VỊ TRÍ

Phòng Tài vụ là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.
II. CHỨC NĂNG

a) Xây dựng và tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm; xây dựng và triển khai thực hiện phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính; tổ chức thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và công tác kế toán theo đúng quy chế, quy định hiện hành của pháp luật.
b) Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Trường.

III. NHIỆM VỤ

a) Đề xuất dự toán tài chính và phân bổ tài chính thường xuyên từng năm và từng giai đoạn; nghiên cứu, tham mưu phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính và bổ sung, hoàn thiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu chi hằng năm; tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường hằng năm.

b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng báo cáo cơ quan chủ quản dự toán thu, chi tài chính của Trường hằng năm, từng quý và các báo cáo cần thiết khác cho các cấp có thẩm quyền.

c) Xét duyệt yêu cầu điều chỉnh dự toán chi hàng năm và dự toán chi từng công việc; tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hằng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo quy định.

d) Thực hiện đầy đủ nghiệp vụ công tác kế toán, tài chính theo đúng quy định của pháp luật:

- Thực hiện các khoản chi;

- Thu nộp và quyết toán các khoản thuế;- Thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt;

- Thực hiện các thủ tục giao dịch về kinh phí ngân sách, phí và lệ phí với Chi nhánh Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận và các khoản giao dịch tài chính với các ngân hàng mà Trường có mở tài khoản;        

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán; phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán;

- Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán.

đ) Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính; giám sát và đôn đốc việc thực hiện dự toán thu chi hằng năm, chế độ chi trả cho viên chức, người lao động, chế độ quản lý tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

e) Tham mưu giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Trường theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm: Đề xuất xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề án đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất do Trường được phân cấp làm chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm tra, đề xuất xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng; phối hợp với các đơn vị tư vấn ngoài Trường giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư và quản lý thực hiện các công trình xây dựng cơ
bản, sửa chữa cơ sở vật chất thuộc trách nhiệm của Trường.
         g) Nhiệm vụ khác

- Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong lĩnh vực tài chính và tài sản của Trường;

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức kiểm kê, thanh lý, cập nhật tăng, giảm giá trị tài sản của Trường vào sổ sách kế toán hàng năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức định giá, định giá lại tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Trường và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo quản lý, khai thác có hiệu quả giá trị khối tài sản này;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thẩm định và giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường;
- Xác nhận các khoản thu của học sinh, sinh viên và các nội dung khác liên quan đến tài chính của học sinh, sinh viên trong Trường;
h) Quản lý và sử dụng viên chức, người lao động và tài sản, trang thiết bị của Phòng theo sự phân công, phân cấp của Hiệu trưởng.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.”

IV. DANH SÁCH NHÂN SỰ