BTU

Trung tâm Tư vấn - Truyền thông

I. Vị trí, chức năng
1. Trung tâm Tư vấn - Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm TVTT) của Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Trường CĐCĐ Bình Thuận, do Hiệu trưởng Trường quyết định thành lập.
2. Trung tâm TVTT có các chức năng:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, truyền thông, quảng bá hình ảnh, sản phẩm và thương hiệu phục vụ cho công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý của Trường;
b) Tham mưu giúp Hiệu trưởng quan hệ với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý nhà trường và khai thác các cơ hội, nguồn lực nhằm hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác của Trường.
II. Nhiệm vụ
1. Công tác tư vấn
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng và tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường đào tạo tại địa phương hàng năm, làm cơ sở tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh các hệ đào tạo bằng các hình thức thích hợp;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo triển khai tổ chức các sự kiện tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho người học ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng hàng năm;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức hoạt động tư vấn về sức khỏe, tâm lý, học tập và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức các khóa tư vấn theo nhu cầu học viên, có hoặc không có thu phí, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ học tập, công tác và đời sống;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan khai thác cơ hội và tổ chức tư vấn việc làm cho HSSV; giới thiệu và làm cầu nối cung ứng việc làm cho HSSV chuẩn bị tốt nghiệp với các đơn vị có nhu cầu.
2. Công tác truyền thông
-   Xây dựng và tham mưu giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phát triển thương hiệu và hình ảnh của Trường; đề xuất và phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức các sự kiện để xây dựng và thúc đẩy phát triển thương hiệu, hình ảnh, ản phẩm, dịch vụ của Trường;
- Quản trị và tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử (Website), Trang đại diện trên mạng xã hội Facebook (Fanpage) của Trường; đồng thời thiết lập, khai thác các trang mạng xã hội, các kênh phương tiện thông tin đại chúng khác, nhằm đưa tin, hình ảnh về tầm nhìn, sứ mạng, hoạt động của Trường và chịu trách nhiệm phối hợp với người phát ngôn của Trường thống nhất cung cấp các thông tin chính thống về hoạt động đào tạo và quản lý của đơn vị;
- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức và đưa tin bài, hình ảnh về các hoạt động, sự kiện, ... của Trường;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu thập, biên tập, quản lý và sử dụng hình ảnh, tư liệu về quá trình hoạt động của Trường, nhằm phục vụ cho hoạt động truyền thông và xây dựng tư liệu truyền thống của đơn vị;
- Thu thập thông tin phản hồi và đánh giá hiệu quả các hoạt động, chương trình đã tổ chức; đề xuất thay đổi, cải tiến các hoạt động giới thiệu và giữ gìn hình ảnh, thương hiệu của Trường.
3. Công tác quan hệ với doanh nghiệp
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý của viên chức, người lao động (VC, LĐ) và HSSV của Trường;