BTU

TẬP HUẤN KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP THEO MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ phong trào Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp, mô hình hóa ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Nhà trường; từ ngày 12/02 đến ngày 28/02/2022, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 05 lớp tập huấn khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã cho 250 đoàn viên, thanh niên.

Tham dự lớp tập huấn, các đoàn viên, thanh niên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về khởi nghiệp phát triển hợp tác xã, cách thức xây dựng dự án kinh doanh, mô hình khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; được nghe các báo cáo viên trao đổi và thảo luận về các chuyên đề: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh hiện nay về hỗ trợ hợp tác xã; Thực trạng phát triển hợp tác xã tại tỉnh; cách thức triển khai ý tưởng, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, cách thức kết nối với thị trường, kêu gọi đầu tư, các mô hình hình hợp tác xã kiểu mới…

Lớp tập huấn không chỉ đáp ứng được nhu cầu cập nhật kiến thức khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên mà còn động viên, khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp; góp phần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tập huấn về kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên nhằm khơi dậy tinh thần, ý chí khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về ý thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ hội nhập./.