BTU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV NĂM I, NĂM II, NĂM III VÀ CÁC KHOẢN KHÁC NĂM HỌC 2022 - 2023

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.