BTU

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN CÁCH THỨC DỰ THI HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT BẰNG HÌNH THỨC NỘP VIDEO

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.